Vauhdittamo

TYÖLLISYYSPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUS Case: Vauhdittamo-hanke

10.6.2019

TYÖLLISYYSPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUS Case: Vauhdittamo-hanke, Lahden kaupunki

Työllisyyspalveluilla on merkittävä rooli työllisyyden hoidossa. Suomessa työllisyyden hoidon taustalla on kansallisten lakien lisäksi Euroopan unioin työllisyyspolitiikkaa. Työllisyyspalveluiden jatkuvan kehityksen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi on tärkeä seurata palveluiden vaikuttavuutta. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden Vauhdittamo ESR-hankkeelle palveluiden vaikuttuvuuden seurantamenetelmä ja testata sitä ensimmäisen kerran. Seurantamenetelmällä selvitettiin Vauhdittamon palveluiden vaikuttavuutta.


Kehittämishanke toteutettiin pääosin määrällisenä tutkimuksena, ja aineisto kerättiin kyselytutkimuksen avulla. Kohderyhmänä oli 72 Vauhdittamossa asioinutta asiakasta. Aineiston analyysissä hyödynnettiin Webropol-ohjelman perusraportointia sekä ristiintaulukointia. Seurantamenetelmää suunniteltaessa ja toteuttaessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää työryhmätyöskentelyjen muodossa. Työryhmätyöskentelyn muistiinpanoja ja muita työskentelystä syntyneitä materiaaleja käytettiin aineistoa koottaessa ja analysoidessa. Tietopohja rakennettiin työllisyyspolitiikasta Euroopan unionin tasolta Suomen työllisyyspolitiikkaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Vaikuttavuutta ja vaikutuksia määriteltiin eri näkökulmien ja ajatusmallien avulla. 


Tulokset osoittivat, että Vauhdittamon palveluilla on vaikutuksia yli 30 vuotta täyttäneiden aikuisten työllistymiseen, koulutuspaikan saamiseen ja valmiuksiin toimia itsenäisesti työnhaussa. Palvelun laadulla on merkittävä vaikutus onnistuneisiin asiakaskokemuksin. Vauhdittamon räätälöity ja henkilökohtainen apu, sekä työttömyyden ennaltaehkäisy tuovat lisäarvoa työllisyyspalveluille. Kehittämishankkeessa luotu seurantamenetelmä auttaa työllisyyspalveluita seuraamaan vaikuttavuuttaan ja näin pitämään yllä hyvää laatua sekä jatkuvaa kehitystä.

Kemppainen, Minna (2019)

Lue koko opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905159947 

Vauhdittamo