Vauhdittamo

Keveillä tukitoimilla suuri merkitys aikuisten työllistymiseen

17.6.2019

Keveillä tukitoimilla suuri merkitys aikuisten työllistymiseen

Työllisyystilanteen heikkeneminen on jatkunut Suomessa koko 2010-luvun ajan. Pitkäaikaistyöttömien määrä työttömien kokonaismäärästä on ollut pitkään korkealla ja se kasvaa edelleen. Pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut jo rakenteellinen ongelma, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta, kuten myös uudenlaisten toimintamallien kehittämistä. (Arnkil, Jokinen, Pitkänen, Spangar & Tuusa 2015, 29.) Työttömyydenhoitoa tehokkaampi keino työttömyysongelman ratkaisemiseksi on ennaltaehkäisy. Resursseja tulisi siirtää mahdollisuuksien mukaan työttömyyden hoitamisesta työttömyyden estämiseen. (Liikanen 2012, 69.)

Vauhdittamon palveluista apua aikuisille

Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden Vauhdittamo on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa yhden luukun palveluperiaatteella joustavaa ja yksilöllistä palvelua niin työtä hakeville kuin työnantajillekin.  Palvelu on tarkoitettu 30-vuotta täyttäneille, lyhytkestoista ja keveitä tukitoimia tarvitseville lahtelaisille. Asiakkaita tuetaan työnhakuun, alanvaihtoon ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Palvelu ei edellytä työttömyyttä. Vauhdittamosta voi hakea apua heti, kun työttömyys uhkaa tai on muuten aikeissa vaihtaa alaa. (Vauhdittamo 2017, 2–4.)

Kemppaisen (2019) YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin Vauhdittamon palveluiden vaikuttavuutta. Vauhdittamon tarjoama nopea, henkilökohtainen ja kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity palvelu osoittautui tarpeelliseksi ja suosituksi. Vauhdittamo tarjoaa hyvin konkreettista apua: eniten käytettyjä palveluita ovat CV:n ja työhakemuksen laatiminen yhdessä ammattilaisen kanssa, ideointi ja keskustelu omasta tilanteesta sekä rekrytointitapahtumiin osallistuminen. Ammattitaitoinen ja aidosti auttamishaluinen henkilökunta takaavat palvelun laadun ja onnistuneet asiakaskokemukset. Vauhdittamoon on asiakkaiden mukaan mukava mennä asioimaan. Aikuisille suunnattu palvelu on merkittävä tekijä työllistymisessä. Vauhdittamosta saatu tuki ja kannustus auttavat asiakkaita toimimaan itsenäisesti ja suhtautumaan luottavaisesti tulevaan, vaikka työpaikkaa ei heti saisikaan.

Kuva 1. Vauhdittamossa on rento ja kodinomainen tunnelma (Kuva: Vauhdittamo)

Ajoissa auttamaan

Mikä onkaan parempi keino ehkäistä työttömyyttä kuin puuttua ongelmiin tarpeeksi ajoissa? Kun työttömyys ei pääse pitkittymään, avuksi riittävät keveät tukitoimet. Henkilökohtainen, räätälöity, aito ja kannustava apu ovat palveluita, joihin työllisyyden hoidossa kannattaa panostaa.

Vauhdittamoon on ajalla 1.2.2018 – 22.5.2019 kirjattu kaikkiaan 1990 yksilökäyntiä (Vauhdittamo 2019). Asiakkuuden päättyessä 60% asiakkaista on joko työssä, opiskelemassa tai yrittäjänä. Vaikuttavuuskyselyn mukaan asiakastyytyväisyys on jopa 4,5 asteikolla 1-5. (Kemppainen 2019.)

Kirjoittajat

Minna Kemppainen on Lahden ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja uudistava johtaminen –koulutusohjelmasta 05/2019 valmistunut tradenomi YAMK.

Sari Suominen toimii lehtorina Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun alalla.

Lähteet

http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/06/14/keveilla-tukitoimilla-suuri-merkitys-aikuisten-tyollistymiseen/

Arnkil, R., Jokinen, E., Pitkänen, S., Spangar, T. & Tuusa, M. 2015. Kokonaisvoimavarat käyttöön työllisyyden edistämisessä. Työllisyyden kuntakokeilun (2012-2015) seurantatutkimuksen loppuraportti. Työ ja yrittäjyys 47/2015. Työ- ja elinkeinoministeriö [viitattu 19.1.2019]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74965/TEMjul_47_2015_web_10072015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kemppainen, M. 2019. Työllisyyspalveluiden vaikuttavuus, Case: Vauhdittamo-hanke, Lahden kaupunki. Opinnäytetyö. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu [viitattu 1.5.2019]. Saatavissa: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905159947

Liikanen, J. 2012. Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet, Sutta ja sekundaa vai onnistunutta työllisyyspolitiikkaa? Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian Pro gradututkielma [viitattu 3.10.2018]. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/41977/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201308152157.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vauhdittamo 2017. Hankesuunnitelma 2017. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Vauhdittamo 2019. Infograafi 2019. Saatavissa: https://www.vauhdittamolahti.fi/sites/default/files/Vauhdittamo/vauhdittamo_Infograafi_2019.pdf

Vauhdittamo